Organizer در مایکروسافت پراجکت 2007

Available in : می‌توانید Global.mpt ، Global ( + non-cached Enterprise) و یا نام هر پروژه‌ای که در حال حاضر باز است انتخاب نمائید. هر گزینه‌ای‏که انتخاب نمائید مواردی را که در بالای آن قابل مشاهده است را مشخص می‌نماید. همچنین می‌توانید مواردی را از پروژه‌های دیگر یا فایل global کپی ، تغییر نام و یا حذف نمائید. به صورت پیش‌فرض فایل global انتخاب شده است.

عناصر در فایل برنامه زمانبندی جاری

Current file : این پنجره موارد موجودی که به تب انتخاب شده جاری مربوط می‌شود را لیست می‌کند. برای مثال در تب  Report‌ این پنجره گزارشات سفارشی ایجادشده در فایل برنامه زمانبندی جاری را نشان می‌دهد. در تب Groups‌ این لیست هر گروه سفارشی را که در پروژه ایجاد‌ شده است را نشان می‌دهد. این موارد برای تمامی عناصر مشابه می‌باشد. یک مورد را در این لیست برای کپی در فایل Global.mpt به منظور اینکه برای تمامی پروژه‌های جدیدی که در آینده ایجاد خواهد شد قابل استفاده باشد انتخاب نمائید. همچنین می‌توانید آن را تغییر نام داده یا حذف نمائید.

Available in : نام پروژه‌ای که در حال حاضر باز است ،‌ Global ( + non-cached Enterprise) و یا Global.mpt را انتخاب نمائید. هر گزینه‌ای‏که انتخاب نمائید مواردی را که در بالای آن قابل مشاهده است را مشخص می‌نماید. همچنین می‌توانید مواردی را از پروژه‌های دیگر یا فایل global کپی ، تغییر نام و یا حذف نمائید. به صورت پیش‌فرض پروژه جاری انتخاب شده است.

کلیدهای فرمان

Copy : نسخه دیگری را از مورد انتخاب شده به پنجره دیگر انتقال می‌دهد. می‌توانید از هر دو پنجره به یکدیگر این عملیات را انجام دهید. می‌توانید مورد سفارشی ایجاد شده را به فایل global کپی نموده تا برای تمامی پروژه‌های جدید استفاده شود. همچنین می‌توان برای کپی مورد سفارشی از یک پروژه به پروژه دیگر استفاده گردد.

Rename‌ : نام مورد انتخاب شده را تغییر می‌دهد کاراکتر (& ) در جلوی حرف نام گزینه مورد نظر نشان دهنده این است که تسریع کننده صفحه کلید در صورتیکه گزینه مورد نظر در منوها قرار داشته باشد می‌تواند هنگامی که در منوی مورد نظر هستید با دانستن حرف اختصاری گزینه مورد نظر ، از آن استفاده نمائید . به طور مثال چنانچه گزینه Tracking Gantt را انتخاب نمائید در هنگام تغییر نام آن به صورت Tracking Ga&ntt دیده می‌شود که چنانچه در منوی View قرار داشته باشد و حرف n را انتخاب نمائید وارد نمای Tracking Gantt می‌شوید.

Delete : گزینه انتخاب مورد نظر را از پروژه جاری یا از فایل global حذف می‌کند.

برای کار با Organizer مراحل زیر را دنبال کنید:

١. از منوی Tools گزینه Organizer را انتخاب نمائید.

٢. تب مورد نظر را انتخاب نمائید . جهت استفاده از عناصر موجود Global برای پروژه مورد نظر از پنجره سمت چپ عنصر مورد نظر را با استفاده از کلید Copy به سمت راست منتقل نمائید و چنانچه مایلید بعضی از عناصر ایجاد شده در پروژه جاری را برای استفاده‌های آتی در Global‌ ذخیره نمائید ،‌ عنصر مورد نظر را از سمت راست به سمت چپ منتقل نمائید.

٣. برای حذف موارد مورد نظر پس از انتخاب آنها در هر سمتی که بود با استفاده از کلید  Delete‌اقدام به حذف آن نمائید . نکته‌ای که در این میان مطرح است این است که نباید عنصر مورد نظر در نرم افزار در حالت انتخاب شده باشد به عبارت دیگر در صورتیکه که نمایی سفارشی را ایجاد نمودید و قصد حذف آن را دارید نباید آن نما در حالت انتخاب شده باشد برای حذف نما باید نمایی دیگر را انتخاب نموده و سپس نمای مورد نظر را حذف نمائید.

/ 0 نظر / 101 بازدید