تغییر محدوده تاریخ در مایکروسافت پراجکت 2013

پنجره خطای ذیل در خصوص تاریخ نامعتبر ظاهر می‌شود.

 

سوالی که بیشتر کاربران دارند در خصوص راهکار مایکروسافت جهت پاسخگویی به محدوده تاریخ بیشتر در آینده است ، که این سوال در مایکروسافت پراجکت 2013 پاسخ داده شده است.

در مایکروسافت پراجکت 2013 ،‌ تاریخ پایان محدوده زمانی به مدت 100 سال اضافه شده است و از تاریخ 2049/12/31 به تاریخ 2149/12/31 تغییر کرده است.

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2013 ،ماکروسافت پراجکت 2013 ، مایکروسافت پروجکت 2013 ، ماکروسافت پروجکت 2013 ، Microsoft Project 2013 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2013 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2013 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2013

/ 0 نظر / 456 بازدید