وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان

در مطلب قبل در رابطه با دفتر مدیریت پروژه مطلب کوتاهی ارائه شد در این بخش در رابطه با وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان مواردی ارائه می‌گردد.

به طور کلی وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان عبارتند از:

۱- فرهنگ سازی و استقرار نظامها و روشها

 • مدیریت متمرکز و یکپارچه‌سازی شیوه مدیریت پروژه‌ها
 • تعریف و توسعه فرهنگ مدیریت پروژه در سطح سازمان
 • تعریف و پیاده‌سازی روالها، استانداردها و سیستم های مدیریت پروژه
 • استاندارد‌سازی نحوه تهیه برنامه‌ریزی، کنترل و گزارش‌دهی پروژه ها
 • تشخیص فرآیندهای مشترک در پروژه‌ها و ساماندهی آنها جهت کاهش هزینه‌ها 
 • پیاده‌سازی و پشتیبانی متدولوژی مدیریت پروژه سازمان
 • همکاری در تعریف، پیاده‌سازی و مدیریت طرح جامع سازمان
 • پیاده‌سازی، هدایت و پشتیبانی مدیریت  سبد پروژه و مدیریت برنامه بر مبنای چارچوب و متدولوژی تعریف شده
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود فرآیندهای سازمانی درجهت حمایت از مدیریت سبد پروژه‌ها
 • پیاده‌سازی و نظارت بر نظام مدیریت کیفیت در پروژه‌ها
 • تعریف و هدایت مدیریت ریسک در پروژه‌ها

۲- تعیین معیارها و نظارت بر اجرای آنها

 • سنجش عملکرد تمامی پروژه‌ها در مقایسه با مبناها و معیارهای تعریف شده سازمان و حذف پروژه‌هایی که با استراتژی های سازمان همخوانی ندارند.
 • تعریف معیارهای لازم جهت ارزیابی و اولویت بندی پروژه‌ها      

 

 

 کلمات کلیدی : مدیریت پروژه ، دفتر مدیریت پروژه ،‌ چارچوب دانش مدیریت پروژه ،‌ PMBOK

/ 0 نظر / 66 بازدید